Regulamin wynajmu sali odczytowej

Załącznik nr 1
do Zarządzenia wewnętrznego Nr 40 /2015
Dyrektora Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie z dnia 21.12.2015 r.

Regulaminu wynajmu sali odczytowej

w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, Al. NMP 22 w Częstochowie

§1

 1. Sala odczytowa znajduje się w budynku Biblioteki Głównej, przy Alei NMP 22 w Częstochowie.
 2. Sala, o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi własność Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, zwanej dalej Biblioteką i Wynajmującym.
 3. Powierzchnia sali wynosząca 83 m2, wyposażona jest w nagłośnienie i jest przewidziana na 80-90 osób.
 4. Biblioteka ponosi całkowite koszty utrzymania sali.

§2

 1. Sala może zostać:
  • nieodpłatnie udostępniana na szkolenia, zebrania i spotkania związane z organizacją imprez i uroczystości niedochodowych, w których współorganizatorem jest Biblioteka;
  • odpłatnie wynajmowana.
 2. Salę wynajmuje podmiot zwany dalej Najemcą.
 3. Podstawą wynajęcia sali odczytowej jest wniosek Najemcy i pisemna zgoda dyrektora Biblioteki na wynajem sali we wniosku.
 4. We wniosku należy podać:
  • termin (datę i czas trwania) przewidywanego wynajęcia,
  • przewidywaną liczbę uczestników,
  • osobę odpowiedzialną za przebieg imprezy (imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy)
  • dokładne dane konieczne do wystawienia rachunku. Biblioteka zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 133/ 97 Poz. 883).
 5. Wniosek można złożyć:
  • w formie pisemnej w sekretariacie Biblioteki, Al. NMP 22, w godzinach 8:00 –
   15:00,
  • drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@biblioteka.czest.pl.

§3

 1. Na wniosek Wynajmującego wynajem sali może być poprzedzony zawarciem umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Osobą uprawnioną do zawarcia umowy w imieniu Biblioteki (Wynajmującym) jest Dyrektor.
 3. Godziny wynajmu sali będą zgodne ze zgłoszonym zapotrzebowaniem oraz w godzinach otwarcia Biblioteki. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Wynajmującego, dopuszcza się wynajem sali w innych godzinach.

§4

 1. Ustala się następujące opłaty za wynajem sali:
  • dla imprez niekomercyjnych (bez opłat ponoszonych przez uczestników), które nie są
   organizowane przez Bibliotekę – opłata wynosi 130,00 zł brutto za pierwszą godzinę
  • 50,00 zł brutto – za każdą następną rozpoczętą godzinę
  • dla imprez o charakterze komercyjnych /spotkanie do trzech godzin (np. szkolenia z
   opłatami ponoszonymi przez uczestników) 300,00 zł brutto.
 2. Środki uzyskane z wynajęcia sali stanowią dochód Biblioteki.
 3. Opłaty, o których mowa w ust. 1. wynajmujący wpłacają bezpośrednio w kasie Biblioteki, Al. NMP 22 , lub na wskazane konto bankowe Biblioteki: ING Bank Śląski O/ Częstochowa nr 71 1050 1142 1000 0005 0162 4050.
 4. Najemca jest zobowiązany do uiszczenia kwoty wymienionej w § 4 ust. 1 przynajmniej dwa dni przed planowanym wynajmem sali, na podstawie rachunku wystawionego przez Wynajmującego.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaty w przypadku odwołania wynajmu sali w dniu spotkania przez Najemcę.
 6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji wynajmu.

§5

 1. Wynajmujący dopuszcza wypożyczenie Najemcy nagłośnienia, po uprzednim zgłoszeniu jego zapotrzebowania.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obsługi nagłośnienia (uruchomienie i wyłączenie przez pracownika Biblioteki).

§6

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia sali odczytowej w stanie umożliwiającym jej wykorzystanie, a Najemca zobowiązuje się do wykorzystania pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu przepisów bhp i p.poż.
 2. W sali odczytowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, świec, rac, zimnych ogni, itp.
 3. Przy złamaniu zasad bhp i p.poż. Najemca pokrywa koszty przyjazdu jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Najemca ma prawo do korzystania z niezbędnych mediów, tj. energii elektrycznej, wody oraz WC.

§7

 1. Najemca odpowiada za szkody w mieniu Wynajmującego powstałe podczas trwania najmu.
 2. Za ewentualne szkody poniesione przez uczestników spotkania organizowanego przez Najemcę lub też powstałe w związku z prowadzoną przez Najemcę działalnością w sali odczytowej ponosi odpowiedzialność wyłącznie Najemca.

§8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie kwestie sporne wynikające z niniejszego Regulaminu obie strony będą starały się rozstrzygać przede wszystkim w drodze negocjacji, a dopiero później dochodzić swoich racji przed sądem właściwym rzeczowo i miejscowo dla Wynajmującego.
 Powrót