Regulamin Czytelni Głównej

§1

 1. Czytelnia Główna składa się z Czytelni Naukowej i Czytelni Czasopism.
 2. Z Czytelni Głównej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
 3. Korzystanie jest bezpłatne.
 4. Wierzchnie okrycia, torebki, teczki, plecaki itp. należy pozostawić w szatni.
 5. W Czytelni (Naukowej lub Czasopism) bibliotekarz odnotowuje czytelnika w zeszycie odwiedzin.
 6. W Czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, zakaz używania telefonów komórkowych, narkotyków, dopalaczy itp.

§2

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych czytelnika jest Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Częstochowie. Dane kontaktowe biblioteki: Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 360-61-18, e-mail sekretariat@biblioteka.czest.pl.
 2. We wszystkich sprawach, związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych, czytelnik może się kontaktować z powołanym przez bibliotekę Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe inspektora: Mieczysław Ciechan, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 360-61-18 wew. 28, e-mail inspektor@biblioteka.czest.pl.
 3. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 ze zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 ze zm.) z uwzględnieniem zmian i w myśl przepisów ustawy z
  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz RODO. Obowiązek prawny, nałożony na Bibliotekę przez ustawodawcę, obejmuje m. in.: udostępnianie zbiorów, ochronę materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, statystycznych, dochodzenie należności i odszkodowań przewidzianych w tym Regulaminie oraz archiwizowanie. Dane osobowe jakie zbiera Biblioteka to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne prawnie uzasadnione informacje
  dotyczące czytelnika.
 4. Biblioteka przekazuje, bądź może przekazać dane osobowe czytelników:
  • firmie SOKRATES-software Leszek Masadyński os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług związanych z obsługą serwisową informatycznego systemu bibliotecznego;
  • firmie EN-COM Kinga Kaszowska, 43-600 Jaworzno, ul. E. Plater 33, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług związanych z obsługą serwisową informatycznego systemu księgowego i kadrowo-płacowego;
  • organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem;
  • innym podmiotom, w ramach obowiązku wynikającego z obowiązującego w Polsce prawa.
 5. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych czytelników osobom lub państwom trzecim, chyba że za zgodą lub na życzenie ich właściciela są publikowane na stronie internetowej biblioteki, a tym samym ogólnie dostępne.
 6. Konto czytelnicze, wraz ze zgromadzonymi danymi, zostaje usunięte z systemu udostępniania zbiorów po upływie 5 lat, licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji, a pozostałe dane, takie jak dowody księgowe, po 10 latach.
 7. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 8. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w § 2 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
  Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki na prawach czytelnika np. do wypożyczania zbiorów bibliotecznych do domu.
 10. Dane osobowe czytelników nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§3

 1. Użytkownik korzystający ze zbiorów Czytelni Naukowej i Czasopism zobowiązany jest do przynoszenia ze sobą karty bibliotecznej, która jest wydawana w Wypożyczalni Głównej.
 2. Kartę biblioteczną wydaje się bezpłatnie. Fakt zagubienia karty użytkownik winien zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi. Opóźnienie zgłoszenia może spowodować wykorzystanie karty przez osoby trzecie, za co Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania karty. W wypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydany będzie jej duplikat – odpłatność 3,00 zł.
 3. Karta biblioteczna ważna jest na bieżący okres jednego roku, a jej prolongowanie jest bezpłatne.

§4

 1. Użytkownik korzystający ze zbiorów Czytelni Głównej pozostawia u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną stwierdzającą jego tożsamość, która jest mu oddawana przy zwrocie udostępnionych zbiorów.
 2. W Czytelni można korzystać ze zbiorów Czytelni Głównej, Wypożyczalni Głównej oraz własnych. Przyniesione ze sobą zbiory Użytkownik zgłasza u dyżurującego bibliotekarza. Może również korzystać z własnych laptopów i aparatów cyfrowych.
 3. Do zamawiania zbiorów znajdujących się w czytelni używa się dokładnie i czytelnie wypełnionych rewersów.
 4. W czytelni można korzystać z odpłatnych usług kserograficznych, o ile stan fizyczny zbiorów, możliwości urządzenia oraz przepisy prawne na to pozwalają.

§5

 1. Pracownicy Biblioteki udzielają wszelkiej informacji o książkach, pomagają w wyborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego i zbiorów multimedialnych znajdujących się w czytelni.
 3. Użytkownik ma możliwość weekendowego wypożyczenia do domu ustalonych z bibliotekarzem książek z Czytelni Naukowej.
 4. Użytkownik ma możliwość wypożyczenia do domu tytułów czasopism z Czytelni Czasopism.

§6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych zbiorów, powinien tez zwrócić uwagę na ich stan techniczny w momencie udostępniania Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzow.
 2. Za uszkodzone przez siebie zbiory odpowiada użytkownik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Czytelni Głównej w zależności od aktualnej wartości rynkowej zbiorów.

§7.Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Każdy użytkownik Biblioteki może zamówić za pośrednictwem Czytelni Głównej potrzebne mu materiały, jeśli nie ma ich w zbiorach Biblioteki, a są dostępne w innych bibliotekach na terenie kraju.
 2. Użytkownik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych materiałów (wg cennika Poczty Polskiej).
 3. Sprowadzone materiały udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni.
 4. Termin korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.

§8

 1. Biblioteka wypożycza własne zbiory biblioteczne instytucjom i organizacjom do prac związanych tematycznie z ich działalnością, w tym do celów ekspozycyjnych.
 2. Jednocześnie Dyrekcja Biblioteki zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń ze swoich zbiorów.

Niestosowanie się do zasad Regulaminu może skutkować odmową realizacji zapotrzebowania czytelniczego.

 Powrót