Ochrona Danych Osobowych

W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, zwana dalej Biblioteką, informuje że:

 1. Administratorem danych osobowych czytelnika jest Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. 34 360 56 28, e-mail sekretariat@biblioteka.czest.pl.
 2. Właściwym inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Mieczysław Ciechan, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. 34 360 61 18 wew. 28, e-mail inspektor@biblioteka.czest.pl.
 3. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO. Obowiązek prawny nałożony na Bibliotekę przez ustawodawcę obejmuje m. in.: udostępnianie zbiorów, ochronę materiałów bibliotecznych, świadczenie usług bibliotecznych, prowadzenie statystyk, archiwizowanie, a także dochodzenie należności i odszkodowań. Dane osobowe, jakie zbiera Biblioteka, to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne informacje dotyczące czytelnika, których przetwarzanie jest uzasadnione i zgodne z prawem.
 4. Dane osobowe czytelników nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 5. Biblioteka przekazuje, bądź może przekazać dane osobowe czytelników:
  • firmie SOKRATES-software Leszek Masadyński os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług z wiązanych z obsługą serwisową informatycznego systemu bibliotecznego;
  • organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 6. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych czytelników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Konto czytelnicze wraz z danymi osobowymi zostaje usunięte po upływie 5 lat licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji. Dane czytelników i osób korzystających z usług bibliotecznych, przetwarzane w formie papierowej, są usuwane po 10 latach.
 8. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 9. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki na prawach czytelnika, np. wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych do domu.
 Powrót