Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku komputerowym Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem – przystąpienie do pracy oznacza jego akceptację.
 2. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych przysługuje osobie posiadającej ważną kartę biblioteczną. Dyżurujący pracownik odnotowuje numer karty.
 3. Komputery znajdujące się w bibliotekach są udostępniane bezpłatnie.
 4. Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe wyłącznie do celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych.
 5. Przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego, użytkownik ma obowiązek pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego i bagażu
 6. Podczas korzystania w bibliotekach ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów, prowadzenia rozmów telefonicznych, palenia tytoniu, e-papierosów oraz zażywania substancji psychoaktywnych.
 7. Pracownik Biblioteki wskazuje miejsce do pracy.
 8. Dostęp do stanowisk komputerowych jest możliwy tylko w godzinach pracy Biblioteki. Długość sesji dostępu do stanowiska komputerowego jest ograniczona do dwóch godzin dziennie. Nie istnieje możliwość zwiększenia ilości czasu w ciągu dnia.
 9. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego braku możliwości korzystania z dostępu do stanowisk komputerowych. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług informatycznych, wynikających z przyczyn zaistniałych poza Biblioteką.
 10. Biblioteka zastrzega sobie prawo blokowania stron, zawierających treści niezgodne z prawem i nieobyczajne.
 11. Użytkowane komputery mogą być poddawane stałemu monitorowaniu. Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w Regulaminie.
 12. Użytkownik korzystający z: czatów, kanałów IRC, komunikatorów internetowych, portali społecznościowych, takich jak Nasza Klasa, Facebook itp. oraz innych programów/stron mających na celu „zabicie czasu” zobowiązany jest ustąpić osobie oczekującej na wolne miejsce w związku z potrzebami edukacyjnymi, naukowymi lub kulturalnymi.
 13. Korzystający z usług mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy.
  Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. Na życzenie opiekuna prawnego pracownik może ograniczyć dziecku czas korzystania ze stanowiska komputerowego.
 14. Korzystając z sieci Wi-Fi (Biblioteka Główna) użytkownik może używać własnego sprzętu (telefon, tablet itp.).
 15. Dane pobrane z Internetu można zapisywać na nośnikach własnych użytkownika, w zależności od możliwości technicznych komputera na którym pracuje.
 16. Na żądanie organów uprawnionych lub innych służb mundurowych Biblioteka udostępnia informacje na temat osób korzystających ze stanowisk komputerowych.
 17. Użytkownik ma prawo:
  • korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej i z zainstalowanego oprogramowania;
  • korzystać z zasobów Internetu na zasadach określonych w Regulaminie;
  • korzystać z pomocy pracowników.
   Użytkownik ma obowiązek informować obsługę o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu zarówno przed rozpoczęciem pracy z komputerem, jak i po jej zakończeniu, bez podejmowania próby naprawy.
 18. Użytkownikowi nie wolno:
  • samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);
  • wykorzystywać stanowisko komputerowe w celach zarobkowych/ prowadzenia działalności komercyjnej;
  • używania Internetu do poszukiwania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania treści rasistowskich, erotycznych, pornograficznych oraz innych sprzecznych z prawem lub/i uznawanych za powszechnie niemoralne/ obraźliwe;
  • pobierać z Internetu i rozpowszechniać nielegalnych: programów, filmów, muzyki itp. (zakaz obejmuje również wyświetlanie stron zawierających w/w treści oraz wyszukiwanie w/w treści w wyszukiwarkach);
  • instalować na komputerach znajdujących się w bibliotekach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobranego z Internetu;
  • dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, odłączać urządzeń peryferyjnych, rozkręcać jednostek centralnych, zrywać plomb itp. oraz zmieniać ustawień, przenosić lub usuwać plików i folderów systemowych;
  • pozostawiać plików i katalogów lokalnie na komputerze (wszelkie pliki i katalogi pozostawione przez Użytkownika na komputerze będą kasowane – bez możliwości ich
   odzyskania); Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych na komputerach należących do biblioteki.
 19. Pracownik ma prawo odmówić obsługi i poprosić o opuszczenie Biblioteki osoby, jeżeli:
  • zachowują się agresywnie wobec innych użytkowników lub pracowników
  • używają słów powszechnie uważanych za obraźliwe
  • istnieje podejrzenie, że są nietrzeźwe lub pod wpływem substancji psychoaktywnych
  • zakłócają – swoim zachowaniem – pracę czytelników i pracowników
  • korzystają z Biblioteki w celach innych niż przewidziane w działalności Biblioteki
  • ich obecność jest uciążliwa dla innych użytkowników lub pracowników biblioteki ze względu na dokuczliwe, głośne, niestosowne zachowanie lub nieprzestrzeganie zasad
   higieny
  • koliduje to z przebiegiem imprez kulturalno-edukacyjnych.
 20. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez siebie, w tym za straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i powierzonego sprzętu.
 21. Osoba nieprzestrzegająca Regulaminu lub norm współżycia społecznego może zostać wyproszona. W przypadku nagminnego łamania Regulaminu lub nieprzestrzegania przez użytkownika zasad współżycia społecznego, może on otrzymać czasowy lub bezterminowy zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych.

*Regulamin obowiązuje od 3 lutego 2020 r. 

 Powrót