Regulamin Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

§1

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Biblioteka udostępnia książki, audiobooki i czasopisma.
 3. Korzystanie jest bezpłatne.
 4. Dzieci i młodzież gimnazjalną do biblioteki zapisują rodzice lub prawni opiekunowie. Młodzież ucząca się w szkołach średnich zapisuje się osobiście.
 5. Przy zapisie zgłaszający jest zobowiązany:
  • zapoznać się z Regulaminem;
  • wypełnić zobowiązanie, a następnie potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z informacjami i postanowieniami tego Regulaminu, że w pełni je rozumie i akceptuje oraz że informacje, które podał są prawdziwe;
  • okazać poświadczone urzędowo dokumenty umożliwiające jego identyfikację i potwierdzenie prawdziwości podanych przez niego danych.
 6. Na wniosek Czytelnika, który uregulował zobowiązania wobec Wypożyczalni, jego dane osobowe zostaną usunięte z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 i 6.

§2

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych czytelnika jest Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Częstochowie. Dane kontaktowe biblioteki: Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 360-61-18, e-mail sekretariat@biblioteka.czest.pl.
 2. We wszystkich sprawach, związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych, czytelnik może się kontaktować z powołanym przez bibliotekę Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe inspektora: Mieczysław Ciechan, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 360-61-18 wew. 28, e-mail inspektor@biblioteka.czest.pl.
 3. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 ze zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 ze zm.) z uwzględnieniem zmian i w myśl przepisów ustawy z
  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz RODO. Obowiązek prawny, nałożony na Bibliotekę przez ustawodawcę, obejmuje m. in.: udostępnianie zbiorów, ochronę materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, statystycznych, dochodzenie należności i odszkodowań przewidzianych w tym Regulaminie oraz archiwizowanie. Dane osobowe jakie zbiera Biblioteka to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne prawnie uzasadnione informacje
  dotyczące czytelnika.
 4. Biblioteka przekazuje, bądź może przekazać dane osobowe czytelników:
  • firmie SOKRATES-software Leszek Masadyński os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług związanych z obsługą serwisową informatycznego systemu bibliotecznego;
  • firmie EN-COM Kinga Kaszowska, 43-600 Jaworzno, ul. E. Plater 33, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług związanych z obsługą serwisową informatycznego systemu księgowego i kadrowo-płacowego;
  • organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem;
  • innym podmiotom, w ramach obowiązku wynikającego z obowiązującego w Polsce prawa.
 5. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych czytelników osobom lub państwom trzecim, chyba że za zgodą lub na życzenie ich właściciela są publikowane na stronie internetowej biblioteki, a tym samym ogólnie dostępne.
 6. Konto czytelnicze, wraz ze zgromadzonymi danymi, zostaje usunięte z systemu udostępniania zbiorów po upływie 5 lat, licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji, a pozostałe dane, takie jak dowody księgowe, po 10 latach.
 7. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 8. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w § 2 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
  Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki na prawach czytelnika np. do wypożyczania zbiorów bibliotecznych do domu.
 10. Dane osobowe czytelników nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§3

 1. Czytelnik zobowiązany jest do przynoszenia ze sobą karty bibliotecznej, za okazaniem której następuje komputerowa rejestracja udostępnionych zbiorów.
 2. Kartę biblioteczną wydaje się bezpłatnie. Fakt zagubienia karty czytelnik winien zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi. Opóźnienie zgłoszenia może spowodować wykorzystanie karty przez osoby trzecie, za co Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania legitymacji. W wypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji wydany będzie jej duplikat – odpłatność 3,00 zł.
 3. Karta biblioteczna ważna jest na okres jednego roku, a jej prolongowanie jest bezpłatne.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów.
 5. Książki wypożycza się na okres 30 dni. Jeżeli po tym terminie książki są nadal potrzebne, czytelnik może telefonicznie, mailowo lub osobiście przedłużyć termin zwrotu o kolejne 30 dni u dyżurującego bibliotekarza.
 6. Biblioteka może prosić o zwrot książki przed terminem 30 dni jeżeli stanowi ona pozycję szczególnie poszukiwaną przez innych czytelników.
 7. Czytelnik może zamawiać i rezerwować książki poprzez stronę internetową Biblioteki lub bezpośrednio w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Książki zarezerwowane należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od momentu powiadomienia.
 8. W przypadku braku poszukiwanej książki czytelnik może otrzymać informację, w której filii bibliotecznej poszukiwana książka może się znajdować.

§4

Pracownicy Biblioteki udzielają wszelkiej informacji o książkach, pomagają w wyborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem książki.
 2. Czytelnik odpowiada za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych książek. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki na rynku księgarskim. Wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki kwitowane są przez bibliotekarza. W wyjątkowych wypadkach kierownik biblioteki może zamienić czytelnikowi karę pieniężną na dostarczenie w zamian innej wskazanej książki o podobnej wartości.

§6

 1. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o przekroczonym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 2. Za przetrzymanie ponad termin ustalony w § 3. Biblioteka pobiera opłaty pieniężne w wysokości 3,00 zł za każdy następny miesiąc po przewidzianym terminie zwrotu (w tym koszty wysłanych monitów lub przeprowadzonych rozmów telefonicznych).
 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§7

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży obowiązuje zakaz palenia tytoniu, dopalaczy, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

§8

W sprawach spornych czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.

 Powrót