Regulamin szatni

Załącznik nr 1
do Zarządzenia wewnętrznego Nr 37 /2015
Dyrektora Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
z dnia 15.12.2015 r.

REGULAMIN korzystania z szatni Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

§1

„Regulamin korzystania z szatni” zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z
szatni Biblioteki.

§2

 1. Szatnia jest obowiązkowa dla wszystkich czytelników korzystających z Biblioteki.
 2. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
 3. Szatnia przyjmuje w celu przechowania okrycia wierzchnie, parasole, bagaż podręczny itp. rzeczy
 4. Szatnia wydaje przezroczyste, bezzwrotne torebki foliowe, przeznaczone na drobne przedmioty wnoszone do czytelni tj.: dokumenty, portfel, artykuły piśmiennicze.
 5. Pracownicy szatni są zobowiązani do zachowania należytej staranności w przechowywaniu powierzonych im rzeczy.
 6. Szatnia czynna jest w godzinach funkcjonowania Biblioteki:

poniedziałek – piątek 10:00 – 19:30
sobota 09:00 – 15:00
niedziela nieczynna

§3

 1. Szatnia nie przyjmuje w celu przechowania następujących przedmiotów:
  • pieniędzy, papierów wartościowych, weksli, czeków, dokumentów,
  • biżuterii i kosztowności innego rodzaju,
  • sprzętu elektronicznego, w szczególności komputerów przenośnych, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych,
  • przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren szatni,
  • zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
  • zwierząt, w tym wszelkich zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach oraz psów.
 2. Pozostawienie przedmiotów określonych w ust. 1 w szatni, bez wiedzy pracowników szatni stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca przedmioty tego rodzaju w szatni czyni to wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§4

 1. Przyjęcie mienia do szatni następuje w drodze fizycznego przekazania rzeczy pracownikowi szatni.
 2. Przyjmując rzeczy do szatni, pracownik szatni zobowiązany jest do wydania numerka.
  Numerek ten stanowi dowód przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wydanie rzeczy z szatni następuje wyłącznie za jego okazaniem.
 3. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanego numerka.
 4. W przypadku zagubienia numerka i żądania wydania przechowywanych rzeczy, osoba obsługująca szatnię jest zobowiązana do:
  • poinformowania Przełożonego o zdarzeniu,
  • ustalenia cech charakterystycznych rzeczy poprzez rozmowę z osobą żądającą jej wydania,
  • opłaty za zgubienie numerka w wysokości 20 zł,
  • sporządzenia raportu z wydania rzeczy bez zwrotu numerka, zawierającego czas wydania, dane osoby żądającej wydania rzeczy z uwzględnieniem informacji o dokumentach potwierdzających ich tożsamość,
  • jeżeli klient nieposiadający numerka nie jest w stanie opisać jednoznacznie mienia pozostawionego w szatni, odbiór następuje po zamknięciu Biblioteki, na podstawie protokołu.

§5

W szatni obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich.

§6

Za rzeczy pozostawione w szatni (z wyłączeniem przedmiotów zawartych w §3) odpowiada szatniarz.

 Powrót