Regulamin Wypożyczalni Głównej

§1

 1. Z Wypożyczalni Głównej (zwanej dalej Wypożyczalnią) mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu od lat 18.
 2. Korzystanie jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający jest zobowiązany:
  • zapoznać się z Regulaminem;
  • wypełnić zobowiązanie, a następnie potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z informacjami i postanowieniami tego Regulaminu, że w pełni je rozumie i akceptuje oraz że informacje, które podał są prawdziwe;
  • okazać poświadczone urzędowo dokumenty umożliwiające jego identyfikację i potwierdzenie prawdziwości podanych przez niego danych.
 4. Na wniosek Czytelnika, który uregulował zobowiązania wobec Wypożyczalni, jego dane osobowe zostaną usunięte z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 i 6.

§2

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych czytelnika jest Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Częstochowie. Dane kontaktowe biblioteki: Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 360-61-18, e-mail sekretariat@biblioteka.czest.pl.
 2. We wszystkich sprawach, związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych, czytelnik może się kontaktować z powołanym przez bibliotekę Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe inspektora: Mieczysław Ciechan, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 360-61-18 wew. 28, e-mail inspektor@biblioteka.czest.pl.
 3. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 ze zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 ze zm.) z uwzględnieniem zmian i w myśl przepisów ustawy z
  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz RODO. Obowiązek prawny, nałożony na Bibliotekę przez ustawodawcę, obejmuje m. in.: udostępnianie zbiorów, ochronę materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, statystycznych, dochodzenie należności i odszkodowań przewidzianych w tym Regulaminie oraz archiwizowanie. Dane osobowe jakie zbiera Biblioteka to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne prawnie uzasadnione informacje
  dotyczące czytelnika.
 4. Biblioteka przekazuje, bądź może przekazać dane osobowe czytelników:
  • firmie SOKRATES-software Leszek Masadyński os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług związanych z obsługą serwisową informatycznego systemu bibliotecznego;
  • firmie EN-COM Kinga Kaszowska, 43-600 Jaworzno, ul. E. Plater 33, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług związanych z obsługą serwisową informatycznego systemu księgowego i kadrowo-płacowego;
  • organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem;
  • innym podmiotom, w ramach obowiązku wynikającego z obowiązującego w Polsce prawa.
 5. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych czytelników osobom lub państwom trzecim, chyba że za zgodą lub na życzenie ich właściciela są publikowane na stronie internetowej biblioteki, a tym samym ogólnie dostępne.
 6. Konto czytelnicze, wraz ze zgromadzonymi danymi, zostaje usunięte z systemu udostępniania zbiorów po upływie 5 lat, licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji, a pozostałe dane, takie jak dowody księgowe, po 10 latach.
 7. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 8. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w § 2 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
  Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki na prawach czytelnika np. do wypożyczania zbiorów bibliotecznych do domu.
 10. Dane osobowe czytelników nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§3

 1. W celu zabezpieczenia wypożyczanych zbiorów od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami terenów wchodzących w granice administracyjne miasta i powiatu ziemskiego częstochowskiego, pobierana jest kaucja w wysokości 10,00 zł.
 2. Kwota wpłacona tytułem kaucji nie podlega oprocentowaniu.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§4

 1. Czytelnik korzystający z Wypożyczalni zobowiązany jest do przynoszenia ze sobą karty bibliotecznej, za okazaniem której następuje komputerowa rejestracja udostępnionych zbiorów.
 2. Kartę biblioteczną wydaje się bezpłatnie. Fakt zagubienia legitymacji czytelnik winien zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi. Opóźnienie zgłoszenia może spowodować wykorzystanie legitymacji przez osoby trzecie, za co Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
  Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania legitymacji. W wypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji wydany będzie jej duplikat – odpłatność 3,00 zł.
 3. Karta biblioteczna jest ważna na okres jednego roku, a jej prolongowanie jest bezpłatne.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć cztery woluminy.
 5. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 6. Wypożyczalnia może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 7. Wypożyczalnia może prosić o zwrot książki przed terminem ustalonym w ust. 5, jeżeli stanowi ona pozycję szczególnie poszukiwaną przez innych czytelników.
 8. Czytelnik może zamawiać i rezerwować książki poprzez stronę internetową Biblioteki lub bezpośrednio w Wypożyczalni Głównej. Książki zarezerwowane należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od momentu powiadomienia.
 9. W razie braku książki w zbiorach Wypożyczalni, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja. Na prośbę czytelnika Biblioteka może sprowadzić, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek (wypożyczenia międzybiblioteczne – Regulamin Czytelni Głównej).

§5

Pracownicy Biblioteki udzielają wszelkich informacji o książkach, pomagają w wyborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na ich stan techniczny przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki na rynku wydawniczym. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie. W wyjątkowych wypadkach czytelnik może za zgodą kierownika Wypożyczalni dostarczyć w zamian za zagubioną lub zniszczoną , inną książkę przydatną dla Biblioteki o wartości nie mniejszej niż zagubiona lub zniszczona.

§7

 1. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o przekroczonym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów
 2. Za przetrzymane książki ponad termin ustalony w § 4. Biblioteka pobiera opłaty pieniężne w wysokości 3,00 zł za każdy następny miesiąc po przewidzianym terminie zwrotu (w tym koszty wysłanych monitów lub przeprowadzonych rozmów telefonicznych).
 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§8

 1. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, dopalaczy, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 2. Wierzchnie okrycia, teczki, plecaki itp. należy pozostawić w szatni.

§9

W sprawach spornych czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 Powrót