Regulamin wypożyczania gier planszowych

§1. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „grami”, ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Częstochowie, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
 2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

§2. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczanie gier jest nieodpłatne.
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 3. Osoby, które ukończyły 15 lat, mogą samodzielnie wypożyczać gry.
 4. Na każdą grę wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał grę kompletną, pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
 5. Gry można wypożyczać na okres jednego tygodnia.
 6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie gry.
 7. Gry można prolongować raz.
 8. Nie można prolongować gier zarezerwowanych.
 9. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia gry Czytelnikowi.

§3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 1. Wypożyczenie i zwrot gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej gry.
 3. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki.
  Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 4. Za niezwrócone w terminie gry Biblioteka pobiera od Czytelnika karę w wysokości 1 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE GIER PLANSZOWYCH

 1. Do dyspozycji Czytelnika Biblioteka oddaje kompletne gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązuje się oddać wypożyczone gry w stanie dobrym.
 3. Każda gra wyposażona jest w specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie.
  Czytelnik winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.
 4. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany przy Czytelniku sprawdzić stan techniczny i kompletność gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane zagubieniem bądź zdekompletowaniem wypożyczonej gry.
 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia bądź zdekompletowania gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
  • odkupienia identycznej pozycji,
  • uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z kierownikiem filii,
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.
   Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z w/w działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.
 7. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 8. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2017 roku.
 Powrót