Regulamin wypożyczeń krótkoterminowych

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia wewnętrznego Nr 43/2020
Dyrektora Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie z dnia 26 października 2020 r

 1. Pod pojęciem „wypożyczeń krótkoterminowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów na czas zamknięcia biblioteki (nocny, weekendowy i świąteczny).
 2. Usługę wypożyczeń krótkoterminowych realizuje Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Oddział Czytelnia Główna.
 3. Wypożyczenia krótkoterminowe dotyczą księgozbioru Czytelni Głównej.
 4. Biblioteka nie udostępnia w ramach wypożyczeń krótkoterminowych czasopism archiwalnych, zbiorów specjalnych, książek wydanych przed 1950 rokiem, dzieł rzadkich, szczególnie cennych i wydawnictw leksykograficznych.
 5. W przypadku każdego zamówienia ostateczną decyzję o udostępnieniu książek w ramach wypożyczeń krótkoterminowych podejmuje dyżurny bibliotekarz.
 6. Prawo do korzystania z tej formy wypożyczeń mają wyłącznie czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną oraz uregulowane wszelkie zobowiązania czytelnicze.
 7. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 woluminy książek.
 8. Czytelnik wypełnia rewers na każdą książkę i pozostawia w depozycie kartę biblioteczną.
 9. Wypożyczenia krótkoterminowe realizowane są na godzinę przed zamknięciem Czytelni.
 10. Zwrot wypożyczonych książek powinien nastąpić nie później niż godzinę po otwarciu Czytelni kolejnego dnia roboczego.
 11. Wypożyczenia krótkoterminowe nie podlegają prolongacie
 12. Czytelnik , który korzysta z wypożyczeń krótkoterminowych bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypożyczonych książek oraz termin zwrotu.
 13. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Biblioteka nalicza opłatę za przetrzymanie w wysokości 10 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu w odniesieniu do każdej wypożyczonej książki.
 14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych zastosowanie znajdą właściwe punkty Regulaminu Biblioteki.
 15. Czytelnik nie stosujący się do określonych zasad wypożyczeń krótkoterminowych może zostać pozbawiony prawa do korzystania z tej formy wypożyczeń.
 Powrót