Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Fili nr 18 w ramach zadania BO Nr 306

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 z póź. zm.)
na:
Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Fili nr 18 w ramach zadania BO Nr 306 pn.:„ Rozczytane Stare Miasto – zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble”

 Powrót